Месопотамия ЕООД

Наименование Формула ч.з.а. х.ч. фарм. хран. техн.
1. 1(алфа) нафтилоцетна киселина
2. Агар-агар
3. Азотна киселина HNO3
4. Акрилалдехид C3H4O
5. Акролеин C3H4O
6. Активен въглен на гранули или прах
7. Ализарин S – индикатор
8. Ализарин гелб – индикатор
9. Ализарин рот – индикатор
10. Ализарин стандарт – индикатор
11. Алкалблау – индикатор
12. Алуминиев окис AL2O3
13. Алуминиев сулфат Al2(SO4)3·18H2O
14. Алуминиев трихлорид безводен AlCl3
15. Алуминиев трихлорид хексахидрат AlCl3·6H2O
16. Алуминиев хидроокис Al(OH)3
17. Алуминий на гранули Al
18. Амилацетат
19. Амилов алкохол – нормален или изо C5H11OH
20. Амониев ацетат
21. Амониев бикарбонат
22. Амониев бифлуорид NH4HF2
23. Амониев бихромат (NH4)2Cr2O7
24. Амониев бромид NH4Br
25. Амониев ванадат NH4VO3
26. Амониев карбонат
27. Амониев метаванадат NH4VO3
28. Амониев молибдат (NH4)6Mo7O24·4H2O
29. Амониев нитрат NH4NO3
30. Амониев оксалат
31. Амониев персулфат (NH4)2S2O8
32. Амониев роданид NH4SCN
33. Амониев сулфат (NH4)2SO4
34. Амониев тартарат (NH4)2C4H4O6
35. Амониев тиосулфат (NH4)2S2O3
36. Амониев флуорид NH4F
37. Амониев формиат HCOONH4
38. Амониев фосфат двузаместен (NH4)2HPO4
39. Амониев хлорид – нишадър NH4Cl
40. Амониев хромат (NH4)2CrO4
41. Амониев цитрат
42. Амониево-алуминиев сулфат (Стипца)
43. Амониево-фери сулфат (Желязна стипца)
44. Амониево-феро сулфат (Морова сол)
45. Амонячна вода NH3
46. Анилин C6H5NH2
47. Антимонов трихлорид SbCl3
48. Антифриз – концентрат или готов разтвор
49. Арсениев триокис As2O3
50. Аскорбинова киселина (Витамин С) C6H8O6
51. Ацеталдехид CH3CHO
52. Ацетилацетон C3H8(CO)2
53. Ацетилхлорид C2H3CLO
54. Ацетон
55. Ацетонитрил CH3CN
56. Ацетофенон C8H8O
57. Бариев двухлорид BaCl2
58. Бариев карбонат BaCO3
59. Бариев нитрат Ba(NO3)2
60. Бариев прекис BaO2
61. Бариев сулфат BaSO4
62. Бариев сулфид BaS
63. Бариев хидроокис Ba(OH)2
64. Бариев хромат BaCrO4
65. Бензалдехид C6H5CHO
66. Бензен C6H6
67. Бензидин C12H12N2
68. Бензил хлорид C7H7Cl
69. Бензилов алкохол C6H5CH2OH
70. Бензоена киселина
71. Бензоин за синтез C14H12O2
72. Бензол C6H6
73. Бимщайн (Пемза)
74. Бисмутов нитрат Bi(NO3)3
75. Бисмутов субнитрат BiNO4
76. Блаугел
77. Боракс Na2B4O7
78. Борен триоксид B2O3
79. Борна киселина H3BO3
80. Брилянтблау – индикатор
81. Брилянтгелб – индикатор
82. Брилянтгрюн – индикатор
83. Брилянткрезолблау – индикатор
84. Бром Br
85. Бромводородна киселина HBr
86. Бромкрезогрюн – индикатор
87. Бромкрезолрот – индикатор
88. Бромнафталин за синтез
89. Бромоформ за синтез
90. Бромтимолблау – индикатор
91. Бромфенолблау – индикатор
92. Бромфенолрот – индикатор
93. Бутандиол C4H10O2
94. Бутанол (изобутанол) C4H9OH
95. Бутилацетат C6H12O2
96. Буферни разтвори – различни pH
97. Вазелин
98. Ванилин
99. Винена киселина C4H6O6
100. Водно стъкло
101. Волфрам-фосфорна киселина
102. Гама-бутиролактон (γ-бутиролактон)
103. Гваякол
104. Глицерин C3H5(OH)3
105. Гума арабика
106. Д-глюкоза C6H12O6·H2O
107. Д-малтоза
108. Двуантимонов триокис Sb2O3
109. Двуантимонов трисулфид Sb2S3
110. Девардова сплав
111. Декстрин
112. Дестилирана вода
113. Дибутилсебакат
114. Диетилов етер
115. Диетилформамид C5H11NO
116. Диметил – Азобензол C14H15N3
117. Диметил-фенилендиамин-дихидрохлорид
118. Диметиламинобензалдехид C9H11NO
119. Диметилглиоксим C4H8N2O2
120. Диметилсулфид (CH3)2S
121. Диметилфенол C8H10O
122. Диметилформамид C3H10NO
123. Динитробензол C6H4N2O4
124. Динитрофенол
125. Диоксан C4H8O2
126. Дисулфинблау
127. Дитизон C13H12N4S
128. Дифениламин
129. Дифениламин-4-сулфонова к-нанатр. сол
130. Дифенилкарбазид
131. Дифенилкарбазон
132. Дифенилоксид
133. Дихлоранилин
134. Дихлоретан C2H4Cl2
135. Дихлорметан CH2Cl2
136. Ежка смес
137. Еозин B
138. Еозин метиленблау – индикатор
139. Ериохромчерно – индикатор
140. Етаноламин C2H7NO
141. Етил хлорид
142. Етилацетат C4H8O2
143. Етилацетоацетат C6H10O3
144. Етилбензол C6H5C2H5
145. Етиленгликол C2H6O2
146. Етилендиаминхидрохлорид монометанолат
147. Етилов алкохол C2H5OH
148. Желатин
149. Железен бромид FeBr2
150. Железен двухлорид FeCl2
151. Железен окис Fe2O3
152. Железен сулфат Fe2(SO4)3
153. Железен сулфид FeS
154. Железен трихлорид FeCl3
155. Живак Hg
156. Живачен двухлорид HgCl2
157. Живачен дийодид HgI2
158. Живачен йодид HgI
159. Живачен нитрат Hg(NO3)2
160. Живачен сулфат HgSO4
161. Живачен хлорид – каломел Hg2Cl2
162. Захарин
163. Зеолит
164. Изобутанол C4H9OH
165. Изобутилметилкетон C6H12O
166. Изооктан C8H18
167. Изопропанол CH3CH(OH)CH3
168. Имидазол
169. Индигокармин – индикатор
170. Индолил-маслена киселина
171. Индолилоцетна киселина
172. Йод – метал I
173. Йоден анхидрид
174. Йодмонохлорид ICL
175. Йодоводородна киселина HI
176. Кадмиев ацетат
177. Кадмиев нитрат
178. Кадмиев окис CdO
179. Кадмиев сулфат CdSO4
180. Казеин
181. Какаово масло
182. Калаен двухлорид SnCl2
183. Калаен сулфат SnSO4
184. Калаен тетрахлорид SnCl4
185. Калай на гранули или пръчки Sn
186. Калай-оловен припой ПОК 40
187. Калиев бикарбонат KHCO3
188. Калиев битартарат KC4H5O6
189. Калиев бифталат
190. Калиев бихромат K2Cr2O7
191. Калиев бромат KBrO3
192. Калиев бромид KBr
193. Калиев йодат KiO3
194. Калиев йодид KI
195. Калиев карбонат K2CO3
196. Калиев метабисулфит K2S2O5
197. Калиев метапериодат KIO4
198. Калиев нитрат KNO3
199. Калиев оксалат K2(COO)2
200. Калиев перманганат KMnO4
201. Калиев персулфат K2S2O8
202. Калиев роданид KSCN
203. Калиев сорбат C6H7KO2
204. Калиев сулфат K2SO4
205. Калиев ферицианид (червена кръвна сол)
206. Калиев фероцианид (жълта кръвна сол)
207. Калиев флуорид KF
208. Калиев флуороцирконат K2ZrF6
209. Калиев фосфат K3PO4
210. Калиев фосфат, двуосновен K2HPO4
211. Калиев фосфат, едноосновен KH2PO4
212. Калиев хлорат (бертолетова сол) KClO3
213. Калиев хлорид KCl
214. Калиев хромат K2CrO4
215. Калиев цирконофлуорид K2ZrF6
216. Калиев цитрат
217. Калиева основа KOH
218. Калиево-Алуминиева стипца
219. Калиево-натриев карбонат
220. Калиево-натриев тартарат (сегнетова сол)
221. Калиево-хромова стипца
222. Калий – метал
223. Калконкарбонова киселина – индикатор
224. Калциев двухлорид сух CaCl2
225. Калциев двухлорид – 50% CaCl2
226. Калциев карбонат CaCO3
227. Калциев лактат
228. Калциев нитрат Ca(NO3)2
229. Калциев окис CaO
230. Калциев сулфат дихридрат CaSO4·2H2O
231. Калциев флуорид CaF2
232. Калциев хипохлорид CaCL2O2
233. Калций на гранули Ca
234. Калцирана сода
235. Камфор
236. Канада балсам
237. Карбазол C12H9N
238. Карбамид урея CH4N2O
239. Карбол-Фуксин разтвор
240. Кварцов пясък (силициев двуокис) SiO2
241. Кедрово масло
242. Кизелгур
243. Кислин
244. Кобалто натриев нитрит CoN6NA3O12
245. Кобалтов нитрат Co(NO3)2
246. Кобалтов окис CO3O4
247. Кобалтов сулфат CoSO4
248. Кобалтов хлорид CoCl2
249. Колодий 4-6%
250. Комплексон 3 – натриева сол
251. Конгорот – индикатор
252. Кофеин – Китай
253. Крезол – орто C7H8O
254. Кристалвиолет – индикатор
255. Ксиленолоранж – индикатор
256. Ксилол (диметило бензол) C8H10
257. Лактоза
258. Ланолин
259. Лепило С-200
260. Лидокаин – фармакопеен
261. Лимонена киселина C6H8O7
262. Литиев бромид LiBr
263. Литиев карбонат Li2CO3
264. Литиев нитрат LiNO3
265. Литиев хидроокис LiOH·H2O
266. Магнезиев карбонат MgCO3
267. Магнезиев нитрат хексахидрат Mg(NO3)2
268. Магнезиев окис MGO
269. Магнезиев перхлорад Mg(ClO4)2
270. Магнезиев стеарат
271. Магнезиев сулфат MgSO4
272. Магнезиев хлорид MgCl2
273. Магнезиев цитрат
274. Магнезий – метал (прах) MG
275. Малеинова киселина
276. Манганов двухлорид MnCl2
277. Манганов сулфат MnSO4
278. Манит
279. Мед – на фолио на прах или тел Cu
280. Меден ацетат
281. Меден двухлорид CuCl2
282. Меден окис CuO
283. Меден сулфат CuSO4
284. Меден хлорид CuCl2
285. Медицински бензин
286. Ментол – кристали
287. Ментолово масло
288. Мета-крезол C7H8O
289. Метил изобутил кетон
290. Метиламин CH5N
291. Метилвиолет – индикатор
292. Метилен хлорид (дихлорметан) CH2Cl2
293. Метиленблау – индикатор
294. Метилов алкохол CH3OH
295. Метилоранж – индикатор
296. Метилрот – индикатор
297. Метилтимоблау – индикатор
298. Метол
299. Млечна киселина C3H6O3
300. Молибден на прах Mo
301. Молибденов триоксид (Молибденов анхидрид) MoO3
302. Морова сол
303. Мравчена киселина HCOOH
304. Мурексид C8H8N6O6
305. Натриев азид NaN3
306. Натриев ацетат CH3COONa
307. Натриев бензоат
308. Натриев бикарбонат NaHCO3
309. Натриев бисулфат NaHSO4
310. Натриев бихромат Na2Cr2O7
311. Натриев бромид NaBr
312. Натриев диетилдитиокарбамат
313. Натриев йодат NaIO3
314. Натриев карбонат Na2CO3
315. Натриев кобалто нитрит CoN6Na3O12
316. Натриев метабисулфид Na2S2O5
317. Натриев молибдат дихидрат Na2MoO4·2H2O
318. Натриев нитрат NaNO3
319. Натриев нитрит NaNO2
320. Натриев оксалат Na2C2O4
321. Натриев пероксид Na2O2
322. Натриев персулфат Na2S2O8
323. Натриев перхлорат монохидрат NaClO4
324. Натриев пирофосфат Na4P2O7
325. Натриев родизонат Na2C6O6
326. Натриев саленит
327. Натриев салицилат
328. Натриев силикофлуорид Na2SiF6
329. Натриев сулфат Na2SO4
330. Натриев сулфат декахидрат (глауберова сол) Na2SO4·10H2O
331. Натриев сулфид Na2S
332. Натриев сулфит Na2SO3
333. Натриев тартарат
334. Натриев тиосулфат
335. Натриев триполифосфат Na5P3O10
336. Натриев флуорид NaF
337. Натриев фосфат, двуосновен Na2HPO4
338. Натриев фосфат, едноосновен NaH2PO4
339. Натриев фосфат, триосновен Na3PO4
340. Натриев хексанитрокобалтат CoN6Na3O12
341. Натриев хипохлорит (Белина)
342. Натриев хлорид NaCl
343. Натриев хлорит – мин 80% NaClO2
344. Натриев цитрат
345. Натриева основа NaOH
346. Натрий – метал Na
347. Натронкалк
348. Нафталин C10H8
349. Нафтиламин
350. Нафтол
351. Неслеров реактив
352. Нигрозин
353. Никел – метал или тел Ni
354. Никелов карбонат NiCO3
355. Никелов нитрат хексахидрат Ni(NO3)2
356. Никелов сулфат NiSO4
357. Никелов хлорид NiCL2
358. Никотинамид C6H6N2O
359. Никотинова киселина C6H5NO2
360. Нинхидрин C9H6O4
361. Нитробензол
362. Нитроетан C2H5NO2
363. Нитрометан CH3NO2
364. Нитрооцетна киселина
365. Нишесте C6H10O
366. Оксалова киселина
367. Оксинолин
368. Октанол (октилов алкохол) C8H17OH
369. Октанон C8H16O
370. Олеинова киселина
371. Оловен ацетат (трихидрат) Pb2(OOCCH3)2·3H2O
372. Оловен нитрат Pb(NO3)2
373. Оловен окис PbO
374. Оловен хлорид PbCl2
375. Оловен хромат Pb2CrO4
376. Олово на гранули или прах Pb
377. Оцетна киселина CH3COOH
378. ПАН – индикатор
379. Паладиев двухлорид PdCl2
380. Паладий на фин прах – мин 99% Pd
381. Палмитинова киселина
382. Парафин течен или твърд
383. Парацетамол – фармакопеен
384. Пентаеритрит
385. Пентан C5H12
386. Пентанол C5H11OH
387. Пепсин
388. Пептон
389. Перметрин
390. Перхидрол – 30% H2O2
391. Перхидрол – 60% H2O2
392. Перхлоретилен C2CL4
393. Перхлорна киселина – 60% HClO4
394. Петролеев етер
395. Пикринова киселина
396. Пиридин C5H5N
397. Пирогалол C6H6O3
398. Пирофосфорна киселина H4P2O7
399. Поливинилов алкохол
400. Полиетиленгликол
401. Прокаин хидрохлорид – Китай
402. Пропанол C3H7OH
403. Пропенал C3H4O
404. Пропионов анхидрид C6H10O3
405. Пропиофенон
406. Райска газ N2O
407. Рамноза
408. Реактив Nitron
409. Реактив за откриване на нишесте в мляко
410. Реактив – Karl Fischer
411. Реактив – Turk
412. Резорцин C6H4(OH)2
413. Риванол
414. Рициново масло
415. Розалова киселина C19H14O3
416. Салицилова киселина C7H6O3
417. Сегнетова сол
418. Селен
419. Серниста киселина H2SO3
420. Силикагел
421. Силикон за високовакуумна среда
422. Солна киселина
423. Сребърен йодид AgI
424. Сребърен нитрат (Адски камък) AgNO3
425. Сребърен сулфат AgSO4
426. Сребърен хлорид AgCl
427. Стеарин C18H36O2
428. Стронциев хлорид SrCl2
429. Сулфаминова киселина
430. Сулфаниламид
431. Сулфанилова киселина
432. Сулфасалицилова киселина
433. Сяра на прах S
434. Сярна киселина
435. Талк
436. Танинова киселина
437. Тетрабромметан CBr4
438. Тетрафлуорборна киселина HBrF4
439. Тетрахидрофуран C4H8O
440. Тетрахлорметан CCl4
441. Тимол
442. Тимолблау – индикатор
443. Тимолфталейн – индикатор
444. Тиокарбамид (Тиоуреа) (NH2)2CS
445. Титанов диоксид – анастас или рутил TiO2
446. Толидин
447. Толуидин
448. Толуол (Толуен)
449. Триетаноламин C6H15NO3
450. Триетиламин C6H15N
451. Тризон за дезинфекция
452. Трикрезилфосфат
453. Трипсин
454. Трис-хидроксиметиламинометан C4H11NO3
455. Трихлоретилен C2HCl3
456. Трихлороцетна киселина
457. Уротропин C6H12N4
458. Фелингов разтвор – тип А или тип Б
459. Фенантролин
460. Фениларсениева киселина
461. Фенилендиамин
462. Фенилендиамониев дихидрохлорид
463. Фенол C6H5OH
464. Фенолрот – индикатор
465. Фенолфталейн – индикатор
466. Фероин разтвор
467. Флуор бромоводородна киселина F4HBr
468. Флуороводородна киселина HF
469. Формалин
470. Формамид CH3NO
471. Фосфор – червен P
472. Фосфорен петоксид P2O5
473. Фосфорна киселина H3PO4
474. Фталид C8H6O2
475. Фталова киселина C8H6O4
476. Фуксин C20H20ClN3
477. Фумарова киселина C4H4O4
478. Хексан C6H14
479. Хеметоксилин C16H14O6
480. Хептан C7H16
481. Хидразин сулфат N2H6SO4
482. Хидразин – Амониев сулфат
483. Хидроксиламинхидрохлорид
484. Хидроксихинолин
485. Хидрохинон C6H6O2
486. Хинин хидрохлорид
487. Хипоксантин C5H4N4O
488. Хистидинмонохидрохлорид
489. Хлорамин B
490. Хлорамин T
491. Хлорбензол C6H5Cl
492. Хлорна вар CaCl(OCl)
493. Хлороформ CHCl3
494. Хлороцетна киселина C2H3ClO2
495. Хлорсулфонова киселина HClO3S
496. Холин хлорид
497. Хром на прах Cr
498. Хромен 2 окис 3 Cr2O3
499. Хромен анхидрид CrO3
500. Хромотропова киселина
501. Цезиев хлорид CsCl
502. Циклохексан C6H12
503. Циклохексанол C6H11OH
504. Циклохексанон C6H10O
505. Цинк на гранули или прах Zn
506. Цинков ацетат
507. Цинков двухлорид ZnCl2
508. Цинков нитрат Zn(NO3)2
509. Цинков окис ZnO
510. Цинков стеарат
511. Цинков сулфат ZnSO4·7H2O
512. Цитилпиридинхлорид монохидрат
513. Цитрилтриметиламониев бромид
514. Ябълчна киселина C4H6O5
515. Янтарна киселина C4H6O4

За всички неупоменати в каталога химични реактиви се обърнете към нас на телефон:

This page is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.